Ægtefællebidrag

Din ægtefælle og dig har pligt til at forsørge hinanden under ægteskabet. Dette kaldes den gensidige forsørgelsespligt. Et ægtefællebidrag er derfor et bidrag du eller din ægtefælle kan pålægges at betale til den anden. Du eller din ægtefælle kan blive pålagt at betale bidraget, hvis du eller din ægtefælle ikke overholder denne forsørgelsespligt. Du eller din ægtefælle kan også blive pålagt at betale et ægtefællebidrag, hvis den økonomisk svage ægtefælle ikke har midler til at forsørge sig selv tilstrækkeligt uden et bidrag.

Når I bliver separeret eller skilt, bortfalder denne gensidige forsørgelsespligt. Du eller din ægtefælle kan dog i en overgangsperiode efter separationen/skilsmissen blive pålagt at skulle betale et ægtefællebidrag til den anden. Dette gøres for at sikre, at den økonomisk dårligst stillede ægtefælle har tilstrækkelige midler til at kunne klare sig selv efter skilsmissen.

Der er altså to former for ægtefællebidrag; et ægtefællebidrag under ægteskabet og et ægtefællebidrag efter separationen/skilsmissen. Begge typer af ægtefællebidrag vil blive beskrevet nærmere nedenfor.

Ægtefællebidrag under ægteskabet

Under ægteskabet har I som ægtefæller pligt til at forsørge hinanden. Hvis der er stor forskel mellem din og din ægtefælles månedlige indkomst, er den økonomisk stærke ægtefælle forpligtet til at forsørge den økonomisk svage ægtefælle.

Hvis forsørgelsespligten ikke overholdes, kan Familieretshuset i visse tilfælde pålægge den økonomisk stærke ægtefælle at betale et ægtefællebidrag til den anden. Dette kan både være tilfældet, mens I som ægtefæller fortsat bor sammen, men hvor I ikke har fælles økonomi. Derudover kan dette også være gældende, når I er flyttet fra hinanden, men hvor I ikke er blevet separeret eller skilt endnu. Sidstnævnte er det hyppigst forkomne tilfælde.

Ansøg om ægtefællebidrag

Hvis du vil søge om et ægtefællebidrag under ægteskabet, skal du sende din ansøgning digitalt til Familieretshuset via deres hjemmeside. Det er Familieretshuset der afgør, om du er berettiget til et ægtefællebidrag under ægteskabet.

Når det er fastslået af Familieretshuset, om der er en bidragspligt, skal I selv blive enige om bidragets størrelse. Hvis Ikke I kan blive enige om bidragets størrelse, kan Familieretshuset også afgøre dette. På Familieretshusets hjemmeside kan du læse mere om, hvilke retningslinjer der følges ved fastsættelsen af størrelsen på bidraget.

Det er vigtigt, at du søger om et ægtefællebidrag hurtigst muligt efter den bidragsudløsende begivenhed. Dette vil typisk være det tidspunkt, hvor I flytter fra hinanden. Sender du ansøgningen til Familieretshuset senest to måneder efter den bidragsudløsende begivenhed, kan Familieretshuset fastsætte bidraget fra denne dag.  Ansøger du derimod om bidrag senere end to måneder efter den bidragsudløsende begivenhed, vil Familieretshuset først kunne fastsætte bidraget fra den dato, du indsendte ansøgningen.

Et ægtefællebidrag under ægteskabet er alene gældende, så længe I er gift, og derfor bortfalder bidraget altså ved en separation eller skilsmisse.

Ægtefællebidrag i forbindelse med separation eller skilsmisse

Ved separation eller skilsmisse bortfalder den gensidige forsørgelsespligt, som I haft under ægteskabet.

Når du og din ægtefælle skal separeres eller skilles, skal I tage stilling til, om en af jer skal betale et ægtefællebidrag til den anden i en overgangsperiode. Faktisk er det et krav, at I skal være enige om dette, før I kan blive skilt.

Hvis I ikke kan blive enige om det, er det Familieretten, der skal træffe afgørelse herom, før I kan blive skilt. Det er alene selve bidragspligten, I skal være enige om. Størrelsen på et eventuelt bidrag, behøver I derimod ikke være enige om, før I kan blive skilt.

Ægtefællebidrag efter skilsmisse

Et ægtefællebidrag efter skilsmisse er aktuelt, hvis der er stor forskel i din og din ægtefælles indkomst, og hvis den økonomisk svage ægtefælle vil få svært ved at klare sig selv økonomisk efter skilsmissen.

Når det skal vurderes, om der skal pålægges den økonomisk stærke ægtefælle en bidragspligt, lægges der bl.a. vægt på følgende forhold:

  • Den ene ægtefælles behov for et bidrag, herunder et behov for støtte til uddannelse eller lignende, så ægtefællen på sigt kan forsørge sig selv, samt om dette behov er forårsaget af parternes indretning i ægteskabet
  • Den anden ægtefælles evne til at kunne betale et bidrag
  • Ægteskabets varighed

Det er jer selv der skal blive enige om, hvor længe et eventuelt bidrag skal betales. Hvis ikke I kan blive enige om dette, kan Familieretten også træffe afgørelse om bidragsperioden.

Når det er fastslået, om der skal betales et ægtefællebidrag, og hvor længe der skal betales et bidrag, skal I selv blive enige om størrelsen på bidraget. Hvis ikke I kan blive enige om størrelsen på bidraget, kan man anmode Familieretshuset om at fastsætte bidragets størrelse.

På Familieretshuset hjemmeside kan du læse mere om dets retningslinjer for fastsættelsen af størrelsen på bidraget.

Ægtefællebidraget kan bortfalde af flere årsager. Dette gælder også uanset den oprindelige aftale/afgørelse om bidragslængden. Ægtefællebidraget kan bortfalde i tilfælde af, at den ægtefælle, som modtager bidraget, gifter sig igen. Ægtefællebidraget kan også bortfalde, hvis den bidragsbetalende ægtefælle dør.

Har du brug for en advokat?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få et ægtefællebidrag, eller om du er forpligtet til at betale et, er du velkommen til at kontakte os for rådgivning herom. Ligeledes står vi klar til at hjælpe dig, hvis du og din ægtefælle skal have afgjort spørgsmålet om bidragspligten eller bidragets størrelse i henholdsvis Familieretten eller Familieretshuset.

Du kan udfylde kontaktformularen her, så kontakter vi dig snarest muligt for en indledende, gratis og uforpligtende drøftelse af din situation.

 

Ofte stillede spørgsmål

Du eller din ægtefælle kan blive pålagt at betale ægtefællebidrag, hvis du eller din ægtefælle ikke overholder forsørgelsespligten, eller hvis den mindre formuende ægtefælle ikke har midler til at forsørge sig selv tilstrækkeligt uden et bidrag.
Du kan være berettiget til at modtage ægtefællebidrag, hvis der er stor forskel i din og din ægtefælles indkomst, og hvis du som den mindre formuende ægtefælle vil få svært ved at klare dig selv økonomisk efter skilsmissen.
I skal selv blive enige om størrelsen på bidraget. I kan dog anmode Familieretshuset om at fastsætte bidragets størrelse, hvis I ikke kan blive enige. Læs mere om retningslinjerne for fastsættelsen af bidragets størrelse på familieretshusets hjemmeside.