Skilsmisse og virksomhed

Hvad sker der med virksomheden, når vi skal skilles?

Når du og din ægtefælle gifter jer, vil der – såfremt I ikke aktivt foretager jer andet – være formuefællesskab mellem jer. Formuefællesskab betyder, at I ved skilsmisse, separation eller død skal dele alle jeres aktiver ligeligt imellem jer. Med andre ord får I hver især krav på halvdelen af den andens positive formue. Hvis en af jer ejer en virksomhed, skal halvdelen af virksomhedens værdi således også betales til den anden ægtefælle.

I praksis medfører dette, at ægtefællen, der ejer virksomheden, bliver nødt til at betale halvdelen af virksomhedens værdi kontant til den anden ægtefælle. Det kan ofte være svært at betale sådanne summer kontant. Dette kan særligt være vanskeligt i de tilfælde, hvor virksomhedens værdi primært er bundet til fysiske aktiver. Disse fysiske aktiver kan bl.a. være fast ejendom, produktionsudstyr og lignende. Alt efter de konkrete forhold vil sådan en betaling kunne få stor betydning for virksomhedens fremtidige drift og fortsatte eksistens.

Herunder kan du læse mere om nogle af de problematikker, der er ved værdiansættelsen af en virksomhed i forbindelse med en skilsmisse. Derudover kan du her også blive klogere på, hvordan du kan undgå, at din virksomhed skal deles i en sådan situation.

Hvor meget er virksomheden værd?

Før værdien af en virksomhed kan deles mellem ægtefællerne i forbindelse med en skilsmisse, skal virksomheden værdiansættes. På denne måde kan det således konstateres, hvor stort et pengekrav ægtefællen, som ikke ejer virksomheden, har mod ejer-ægtefællen. Dermed kan det også fastslås hvor stor en pengesum, som ejer-ægtefællen skal betale kontant til sin ægtefælle. Med andre ord får værdiansættelsen altså stor betydning for begge ægtefæller.

Virksomheden skal værdiansættes til det beløb, som den ville kunne blive solgt til i en fri handel. Beregningen af dette giver dog ofte anledning til tvivl på flere punkter.

Tvivl ved beregning af virksomhedens værdi

Ved vurdering af virksomhed

Først og fremmest kan der være uenighed om, hvem der skal foretage denne vurdering af virksomheden. I nogle tilfælde kan ægtefæller – sammen med deres advokater og revisorer – blive enige om en værdi ud fra gennemgang af virksomhedens regnskaber m.v. Dette kræver dog, at begge ægtefæller allierer sig med advokater, som har et indgående kendskab til selskabsret. Dette er med til at sikre, at ingen af ægtefællerne går derfra med en værdiansættelse, der er urimelig høj eller lav. Hvis ikke parterne kan blive enige om en værdiansættelse på denne måde, vil det typisk være en objektiv upartisk statsautoriseret revisor, som udpeges til at værdiansætte virksomheden.

Virksomhedens goodwill

Et andet punkt, som kan skabe problemer, er virksomhedens goodwill og dennes værdi, som eventuelt skal indgå i bodelingen. En goodwill dækker over den værdi, som virksomhedens omdømme og brand er værd, og er derfor en ret ukonkret størrelse. Lovene indeholder ingen regler for, hvordan goodwill skal værdiansættes. Dens værdi må derfor fastlægges ud fra et skøn. Derfor kan der selvsagt opstå uenighed herom.

Selvom en goodwill konstateres at have en vis værdi, kan der ligeledes opstå uenighed om, i hvor stort et omfang denne goodwill skal deles ved skilsmissen. Det er nemlig muligt at virksomhedens goodwill skal holdes helt uden for bodelingen. Årsagen til dette kan være, at dele af – eller hele – virksomhedens goodwill kan være af personlig karakter og være tæt knyttet til ejer-ægtefællens person. Her er det igen vigtigt, at du har det rigtige hold af advokater i ryggen. Her kan du nemlig på én og samme tid få en kompetent familie- og selskabsretlige rådgivning; dette vil sikre dig, at du ikke bliver snydt ift. goodwill, uanset om du er ejer-ægtefællen eller ikke-ejer ægtefællen.

Latente skatter

Et tredje punkt, der kan herske tvivl om, er, om en eventuel latent skat, skal fradrages helt eller delvist i virksomhedens værdi. Disse potentielle latente skatter bør der tages højde for ved værdiansættelsen. Det gør man så de ikke belaster ejer-ægtefællen, uden at belastningen samtidig indgår som et led i bodelingen. Både det juridiske og regnskabsmæssige omkring de latente skatter er indviklet. Derfor kræver det ofte både en advokat og en revisor, før der kan tages stilling til de latente skatter i en bodeling.

Hos Skilsmisse.dk har vi specialiserede advokater indenfor familieret, som har bred erfaring med skilsmisser, hvori der indgår virksomheder. Dertil er Skilsmisse.dk drevet af advokatfirmaet Advokatgruppen, som ligeledes har en specialiseret erhvervs-afdeling, hvor advokaterne er eksperter indenfor alle selskabsretlige emner. Hvis du vælger at benytte en af advokaterne bag Skilsmisse.dk til din skilsmisse, får du altså muligheden for en kombination af flere advokater med forskellige ekspertområder. På den måde får du ét samlet hold bag dig, som er specialiseret i alle skilsmissens facetter. Dette kan have stor betydning for jer begge. Det gælder både hvis du er ejer-ægtefællen, der ikke vil risikere at betale for høj en værdi, eller hvis du er den ægtefælle, som har et krav mod ejer-ægtefællen og ikke vil risikere, at virksomheden værdiansættes for lavt.

Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker du rådgivning omkring virksomhedsforhold eller andre selskabsretlige emner, kan du kontakte en af vores specialiserede advokater her eller udfylde denne kontaktformular .

Opret en ægtepagt og slip for besværet

Som nævnt øverst i artiklen, vil der automatisk opstå fuldt formuefællesskab mellem ægtefæller, når man gifter sig. En fravigelse af dette kræver, at I aktivt opretter en ægtepagt.

I denne ægtepagt kan I bestemme, at enkelte aktiver – som f.eks. virksomheden – ikke skal indgå i formuefællesskabet ved at gøre den til særeje. På denne måde vil virksomheden holdes helt uden for fællesboet ved et evt. skifte i tilfælde af skilsmisse. Resten af jeres aktiver vil forblive formuefællesskab, der således fortsat skal deles mellem jer ved skifte.

I ægtepagten kan I også beslutte, at der slet ikke skal være formuefællesskab i ægteskabet, men i stedet særeje for alle jeres respektive aktiver.

Ønsker I at oprette en ægtepagt eller høre mere om jeres muligheder, kan I kontakte Skilsmisse.dk for en gratis og uforpligtende indledende drøftelse af jeres behov for en eventuel ægtepagt. Dette kan let gøres ved at udfylde kontaktformularen her.

Scenarier med eller uden ægtepagt

Eksempel 1

Nedenfor er et eksempel på en bodeling, hvor ægtefællerne har almindeligt formuefællesskab og dermed ikke har oprettet en ægtepagt med særeje.

Ægtefælle 1 ejer en virksomhed med en værdi på 10.000.000 kr. samt en bil. Herudover er der i eksemplet lagt til grund, at ægtefællerne ejer en ejendom sammen, og at de har hver sin bankkonto.

skilsmisseadvokater skilsmisse og virksomhed bodeling aarhus horsens fredericia advokatgruppen skilsmisse.dk

Ovenstående medfører, at ægtefælle 1 har en formue på i alt kr. 10.350.000,00, mens ægtefælle 2 har en formue på i alt kr. 350.000,00. Ægtefællernes formuefællesskab er dermed i alt på kr. 10.700.000,00.

Idet ægtefællerne har almindeligt formuefællesskab, betyder ovenstående, at ægtefælle 1 ved en skilsmisse skal betale kr. 5.000.000,00 til ægtefælle 2, således at hver part har en formue på kr. 5.350.000,00 ved skilsmissen. Dette kan derfor få store konsekvenser for ægtefælle 1 og særligt den fortsatte drift af virksomheden.

Eksempel 2

Nedenfor er et eksempel på en bodeling, hvor ægtefællerne har oprettet en ægtepagt med særeje. Virksomheden er ægtefælle 1´s særeje. Derudover er der i eksemplet lagt til grund, at ægtefællerne sammen ejer en ejendom og har hver deres bankkonto, ligesom ægtefælle 1 ejer en bil.

skilsmisse og virksomhed advokathjælp skilsmisse.dk

Ovenstående medfører, at ægtefælle 1 har en formue på i alt kr. 350.000,00, ligesom ægtefælle 2 ligeledes har en formue på i alt kr. 350.000,00. Ægtefællernes formuefællesskab er dermed i alt på kr. 700.000,00.

Idet ægtefællerne har bestemt, at virksomheden er særeje, skal den ikke indgå i delingen. Da begge bodele er lige stor, skal ægtefællerne ikke betale noget til hinanden, og ægtefælle 1´s virksomheds fortsatte drift er dermed sikret.

Er du i tvivl?

Er du i tvivl om hvorvidt, du skal oprette en ægtepagt? Tag kontakt til vores erfarne og specialiserede advokater, der kan tage stilling til, hvad der er bedst for dig og din situation. Ring 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen på siden her. Den første, indledende samtale er altid gratis.