Forældremyndighed

Skal du og dit barns anden forælder ikke længere leve sammen, har I som udgangspunkt fortsat fælles forældremyndighed over jeres umyndige barn. Dette gælder både, hvis I var gift, eller hvis I var ugifte samlevende.

Væsentlige beslutninger

Fælles forældremyndighed har den betydning, at I skal være enige om væsentlige beslutninger i jeres barns liv, selvom I som forældre ikke længere lever sammen. Væsentlige beslutninger kan f.eks. være væsentlig medicinsk behandling og/eller indgreb. Derudover kan det også være skolevalg, udstedelse af pas, flytning til udlandet m.v. Derimod skal I ikke være enige om mindre væsentlige beslutninger. Disse beslutninger kan nemlig træffes af bopælsforælderen alene. På samme måde kan almindelige hverdagsbeslutninger, som ligger under et samvær, træffes af samværsforælderen alene.

I langt de fleste tilfælde vil I som forældre ved en skilsmisse/samlivsophævelse være enige om, at der fortsat skal være fælles forældremyndighed.

Udgangspunktet om fælles forældremyndighed kan dog fraviges både ved aftale mellem jer som forældre eller ved Familierettens afgørelse herom.

 

Ophævelse af fælles forældremyndighed ved enighed:

Hvis du og dit barns anden forælder er enige om, at den fælles forældremyndighed skal ophæves, og at det fremadrettet kun er én af jer der skal have den fulde forældremyndighed, kan I gyldigt indgå en aftale herom.

I skal dog være opmærksomme på, at jeres aftale skal anmeldes til Familieretshuset på en særlig blanket. Denne skal underskrives af jer begge som forældre. Det er først, når Familieretshuset sender en kvittering for modtagelsen, at jeres aftale er gyldig.

Vi anbefaler altid, at du overvejer sådan en aftale grundigt. Vi anbefaler derudover også, at du søger juridisk bistand, inden du underskriver en aftale om ophævelse af den fælles forældremyndighed. Det kan nemlig få store konsekvenser for fremtiden. Ligeledes kan det blive svært at få fælles forældremyndighed igen, hvis du senere fortryder aftalen.

 

Ophævelse af fælles forældremyndighed i Familieretten ved uenighed:

Hvis du mener, at den fælles forældremyndighed bør ophæves, og dit barns anden forælder ikke er enig med dig heri, kan du starte en sag op i Familieretshuset. Du skal ansøge digitalt via Familieretshusets hjemmeside ved brug af NemID.

Hvis I er uenige om forældremyndigheden, er man nogle gange også uenige om andre ting vedrørende jeres barn, som f.eks. barnets bopæl eller samværsordning. Hvis I tillige er uenige omkring disse forhold, vil sagerne om henholdsvis forældremyndighed, bopæl og samvær blive behandlet i Familieretshuset under én samlet sag.

Når en af jer har indsendt en ansøgning til Familieretshuset, vil I blive indkaldt til et eller flere møder i Familieretshuset. Her kan I drøfte sagen med en børnesagkyndig og evt. en jurist.

Familieretten

Hvis ikke I opnår enighed om forældremyndigheden på mødet/møderne i Familieretshuset, vil Familieretshuset oplyse sagen. Det vil sige, at Familieretshuset vil kontakte jeres barns skole, institution m.v. for udtalelser vedrørende barnets trivsel. Ligeledes vil jeres barn også blive indkaldt til en børnesamtale i Familieretshuset, hvis dette vurderes at være hensigtsmæssigt. Hovedreglen er, at børn fra skolealderen indkaldes til børnesamtaler.

Når Familieretshuset er af den opfattelse, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, vil Familieretshuset sende sagen til afgørelse i Familieretten, dvs. ved domstolene. Herefter vil der altså skulle føres en retssag omkring forældremyndigheden. Her vil en dommer træffe en afgørelse om, hvorvidt den fælles forældremyndig skal ophæves eller ikke.

Ophævelse af forældremyndighed ved domstolene

Der skal som udgangspunkt rigtig meget til, før den fælles forældremyndighed ophæves. Det er nemlig den altovervejende hovedregel, at det er bedst for barnet, at der er fælles forældremyndighed.

Der er dog nogle situationer, hvor det ganske enkelt er bedst for barnet, at det kun er én forælder, der har den fulde forældremyndighed. Denne forældre kan derved også træffe alle væsentligt beslutninger vedrørende barnet alene. Med andre ord kan Familieretten altså kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.

Den fælles forældremyndighed ophæves af familieretten under to omstændigheder; Hvis I som forældre ikke kan blive enige om væsentlige beslutninger vedrørende jeres barn. Og/eller hvis jeres forældresamarbejde er så dårligt, at den fælles forældremyndig er til direkte skade for jeres barn. Herefter er det kun en af jer, som har den fulde forældremyndighed.

Udover et sådant skadeligt dårligt samarbejde forældrene imellem, kan den fælles forældremyndig bl.a. også ophæves i følgende tilfælde:

  • Hvis en forælder har udøvet vold mod den anden forælder, mod barnet eller andre i familien
  • Hvis den anden forælder har været seksuelt krænkende overfor barnet, den anden forælder eller andre i familien
  • Hvis en forælder er misbruger, og at misbruget gør, at den pågældende er uegnet til at deltage i væsentlige beslutninger i barnets liv
  • Hvis en forælder lider af alvorlige psykiske lidelser, der gør den pågældende uegnet til at deltage i væsentligt beslutninger i barnets liv
  • Hvis en forælder ikke har varetaget omsorgen for barnet og ved sin adfærd vist, at den pågældende heller ikke agter at deltage i barnets liv fremadrettet.

Væsentlige beslutninger efter ophævelse af forældremyndighed

Hvis du får medhold ved domstolene i, at den fælles forældremyndighed skal ophæves, vil det få den betydning, at du alene kan træffe alle væsentlige beslutninger vedrørende dit barn. Den anden forælder har ikke længere del i forældremyndigheden og derfor kræver væsentlige beslutninger ikke længere dennes samtykke.

Det er væsentligt at bemærke, at dit barn fortsat har ret til samvær med den forælder, der ikke længere har del i forældremyndigheden, hvis det vurderes, at det er bedst for barnet at have samvær. Således betyder ophævelse af den fælles forældremyndighed ikke nødvendigvis, at der ikke længere skal være samvær mellem barnet og den anden forælder.

Brug for en advokat?

En forældremyndighedssag kan være forbundet med mange svære følelser, ligesom sagen kan være juridisk kompleks. Derfor anbefaler vi altid, at du i en forældremyndighedssag allierer dig med en specialiseret familieretsadvokat. En advokat vil kunne bistå dig under sagen, og hjælpe dig med at lave en strategi fra sagens opstart i Familieretshuset.

Så længe sagen kører i Familieretshusets regi, skal du altid selv betale for advokatbistand. Når sagen derimod oversendes til Familieretten, er det muligt at få fri proces til advokatbistand, hvis du opfylder betingelserne herfor. Du kan læse mere om fri proces her.

Har du brug for at drøfte din situation med en specialiseret familieretsadvokat, er du velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende samtale. Du skal blot udfylde kontaktformularen her.