Samvær

Når du og dit barns anden forælder går fra hinanden, skal I beslutte, hvordan samværet mellem barnet og den af jer, som barnet ikke bor hos, skal være. Dit barn har nemlig ret til samvær med den forælder, som barnet ikke har bopæl hos.

Der er ikke nogen opskrift, som I kan følge, når der skal fastsættes samvær mellem barnet og samværsforælderen. Samværet skal altid fastlægges ud fra jeres barns behov og til barnets bedste.

Udgangspunktet er, at det er til et barns bedste, at der er en fast og kontinuerlig kontakt til begge forældre. Under hensynet til, hvad der er bedst for barnet, kan dette udgangspunkt dog i nogle situationer fraviges.

I kan som forældre selv indgå en aftale om samværsordningen for jeres barn, hvis I er enige herom. Hvis I derimod ikke kan blive enige, skal jeres sag afgøres i enten Familieretshuset eller Familieretten.

Hvis I er enige om en samværsaftale

Hvis du og den anden forælder er enige om en samværsaftale for jeres barn/børn, kan I selv indgå en bindende aftale herom. En sådan aftale vil være lige så bindende, som en afgørelse fra Familieretshuset og/eller Familieretten.

Vi anbefaler, at I indgår aftalen skriftligt. Familieretshuset har en blanket, som I med fordel kan anvende, så I er sikre på, at I får alle aspekter med i aftalen. Aftalen er gyldig, når I begge har underskrevet aftalen. Vi anbefaler, at I underskriver aftalen i to eksemplarer, så I kan opbevare et gyldigt eksemplar hver. Derimod er det ikke nødvendigt at indsende den underskrevne aftale til Familieretshuset.

I har som udgangspunkt aftalefrihed, når I indgår en samværsaftale. I kan altså helt selv beslutte, hvordan jeres samværsaftale skal være. En samværsaftale kan være alt fra en deleordning (dvs. 3/3, 7/7, 14/14 eller lign.) til en ordning, hvor barnet kun i et mindre omfang er hos samværsforælderen. Jeres samværsordning afhænger altså af, hvad I som forældre vurderer, at der er bedst for jeres barn/børn.

I kan altid ændre jeres samværsaftale, hvis aftalen ikke længere er til barnets bedste. En ændring af aftalen kræver dog, at I er enige om ændringen.

Overholdelse af aftale

Det er vigtigt, at der i aftalen er taget stilling til, om aftalen ”kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse”. Hvis aftalen i fremtiden ikke måtte blive overholdt, og du vil have Familierettens hjælp til en tvangsfuldbyrdelse af aftalen, er det nemlig et krav, at det i aftalen er bestemt, for at aftalen skal kunne tvangsfuldbyrdes. På Familieretshuset blanket til samværsaftaler, er der en rubrik vedrørende dette. Her kan I tage stilling til, om jeres aftale skal kunne tvangsfuldbyrdes. Vi anbefaler altid, at en samværsaftale skal kunne tvangsfuldbyrdes. Du kan læse mere om tvangsfuldbyrdelse af bopæl- og samværsaftaler her.

I kan få hjælp i Familieretshuset ved flere tilfælde. For eksempel kan Familieretshuset hjælpe jer, hvis I er tvivl om, hvad der er bedst for jeres barn, eller hvis I ikke kan blive enige om en samværsordning. Herudover kan I også få hjælp i Familieretshuset til ændring af den eksisterende samværsordning. Dette kan du læse mere om straks nedenfor.

Ved tvivl eller uenighed om samværsordningen

Selvom I som forældre er uenige om, hvordan en samværsordning for jeres barn skal se ud, er udgangspunktet fortsat, at det er bedst for barnet at have kontakt til begge sine forældre. Derfor kan I ved uenighed – eller ved tvivl om, hvad der rent faktisk er bedst for barnet – få hjælp i Familieretshuset til at finde den bedste løsning for jeres barn.

I skal sende en digital anmodning til Familieretshuset via deres hjemmeside.

Familieretshuset kan både hjælpe jer med at udfærdige en samværsaftale lige efter jeres brud som familie eller hjælpe jer med at ændre en eksisterende samværsaftale, som en af jer mener, at der skal ændres.

Når Familieretshuset har modtaget jeres anmodning om bistand til fastsættelse eller ændring af en samværsordning, vil I som forældre blive indkaldt til et eller flere møder i Familieretshuset. En af Familieretshusets børnesagkyndige rådgivere vil sammen med jer forsøge at finde ud af, hvad der vil være bedst for netop jeres barn.

Som udgangspunkt vil jeres barn også blive indkaldt til en børnesamtale i Familieretshuset. Børn som ikke går i skole endnu, vurderes dog oftest at være for små til at blive indkaldt til en børnesamtale.

Ofte lykkes det forældre at blive enige om en samværsordning efter et eller flere møder i Familieretshuset. Dette sker også særligt, hvis børnene har været til en børnesamtale, hvor det står klart, hvad børnene selv ønsker. Hvis I som forældre bliver enige på mødet i Familieretshuset, vil Familieretshuset hjælpe jer med udfærdigelse af en egentlig samværsaftale. På denne måde har I en skriftlig aftale i hånden, når I går fra mødet.

Familieretshuset og Familieretten

I nogle tilfælde lykkes det dog ikke at blive enige om, hvilken samværsordning der skal være. Ved fortsat uenighed, vil Familieretshuset eller Familieretten træffe en afgørelse i sagen. Familieretshuset må træffe afgørelser i samværssager, hvor afgørelsen vurderes ikke at være indgribende for barnet. Hvis afgørelsen derimod vurderes at være indgribende for barnet, skal Familieretshuset i stedet oversende sagen til Familieretten, så det er en dommer, som træffer afgørelse om samværet i stedet.

Henholdsvis Familieretshuset og Familieretten træffer afgørelser ud fra ”Vejledning om samvær”, som du kan finde på www.retsinfo.dk.

Familieretshusets afgørelser kan påklages til Familieretten, mens Familierettens afgørelser kan påklages til Landsretten efter retsplejelovens regler herom. Som udgangspunkt kan du kun påklage en afgørelse én gang. Hvis du således har påklaget Familieretshuset afgørelse til Familieretten, kan du ikke efterfølgende klage over Familierettens nye afgørelse til Landsretten.

Selvom Familieretshuset eller Familieretten træffer afgørelser om samværsordningen, skal I som forældre selv indgå en aftale omkring transporten. Det vil sige, at I skal indgå en aftale om, hvem der henter/bringer barnet i forbindelse med samværet. Der vil altså som udgangspunkt ikke blive truffet afgørelse omkring transport, uanset om I er enige eller uenige herom.

Væsentligt ændrede forhold

Hvis der allerede er en eksisterende samværsaftale eller en tidligere afgørelse om samvær, vil Familieretshuset eller Familieretten kun ændre en allerede eksisterende samværsordning, hvis der er sket væsentligt ændrede forhold, siden seneste samværsordning blev etableret.

Væsentlige ændrede forhold kan f.eks. være:

  • At barnet selv ønsker mere/mindre samvær
  • Hvis en af forældrene er flyttet (enten længere væk eller tættere på), og at dette derfor kan begrunde henholdsvis mindre eller mere samvær
  • Hvis barnet mistrives i den eksisterende ordning

Hvis du søger om en ændring af en eksisterende samværsordning, og Familieretshuset og/eller Familieretten vurderer, at der ikke er sådanne væsentlige ændrede forhold, vil din anmodning om ændring af samværsordningen derfor blive afvist.

Har du brug for advokatbistand?

Du har ret til at medbringe en bisidder eller en advokat til møderne i Familieretshuset. En advokat er en partsrepræsentant, hvorfor en advokat gerne må komme med bemærkninger under mødet samt rådgive dig løbende. En bisidder (ven/familiemedlem m.v.) må ikke fremkomme med bemærkninger under mødet – men må derimod alene sidde ved siden af dig til mødet som en støtte.

Derfor kan det ofte være en god idé at have en advokat med til mødet i Familieretshuset, idet en advokat – udover at støtte dig – kan hjælpe dig med at få alle relevante oplysninger frem, inden der skal træffes en afgørelse i sagen, ligesom du også kan få rådgivning/sparring, inden du evt. underskriver en frivillig samværsaftale i Familieretshuset.

Du skal være opmærksom på, at udgifter til en advokat i Familieretshuset skal afholdes af dig selv.

Når sagen derimod oversendes til Familieretten, kan der være mulighed for fri proces. Du kan læse mere om fri proces her. Hvis du ikke kan få fri proces, skal du selv afholde udgifter til advokaten i Familieretten.