Forløbet ved en bodeling

Forløbet ved en bodeling vil afhænge af, hvorvidt du og din ægtefælle er enige om, hvordan jeres bodeling skal foregå, og hvordan jeres aktiver/passiver skal deles mellem jer.

Der er følgende to typiske forløb for en bodeling:

1) At I selv – evt. med bistand fra advokater – kan blive enige om bodelingen.

2) At I anmoder Skifteretten om bistand til delingen, hvis ikke I selv kan blive enige.

Ved enighed:

Hvis I selv kan blive enige om, hvordan I skal dele jeres formue, kan I selv aftale, hvordan netop jeres bodeling skal se ud.

Vi anbefaler dog altid, at I indgår en skriftlig aftale, og at I får juridisk bistand til udfærdigelse af aftalen. Med den rette juridiske bistand er I sikre på, at jeres aftale er juridisk holdbar. Advokaten vil primært sikre, at der er taget stilling til samtlige aktiver og passiver i jeres formue. På samme måde minimeres risikoen for, at delingen af jeres formue senere kan begæres genoptaget pga. en mangelfuld aftale.

Herudover kan I også med fordel kontakte hver jeres advokat for at sikre, at ingen af jer bliver snydt. Advokaten vil kunne hjælpe dig med at gennemgå jeres aftale for at sikre, at du har forstået rækkevidden og konsekvenserne ved den aftale, I er ved at indgå. Måske er du okay med, at der sker en vis skævdeling i din ægtefælles favør. I så fald, er det vigtigt, at du ved, at der finder en skævdeling sted, og at det ikke er noget, du ved underskrift af aftalen ikke har opdaget. Med andre ord er det altså vigtigt, at du kontakter en advokat, inden du skriver under på aftalen!

Alle advokater hos os har stor erfaring med udfærdigelse af bodelingsaftaler, ligesom vi pt. har to autoriserede bobehandlere. Vi har således al den erfaring og ekspertise, som du har brug for, når du skal indgå en bodelingsaftale. Du er velkommen til at kontakte os her for en gratis indledende drøftelse af din sag.

Ved uenighed:

Hvis du og din ægtefælle ikke kan blive enige om, hvordan delingen af jeres formue skal se ud, kan du indsende en anmodning til Skifteretten om bistand til deling af jeres formue. Du skal ved anmodningen betale kr. 750,00 i gebyr til Skifteretten.

Skifteretten indkalder herefter til et vejledningsmøde, hvor både du og din ægtefælle skal deltage sammen med jeres eventuelle advokater. Hvis ikke I kan opnå enighed på dette møde i Skifteretten, har både du og din ægtefælle ret til at anmode om, at jeres bodeling skal behandles af Skifteretten ved en autoriseret bobehandler. Henvises sagen til bobehandler, skal der betales kr. 1.500,00 i gebyr til Skifteretten.

Når jeres sag er udleveret til bobehandleren, vil I blive indkaldt til et møde hos bobehandleren. Bobehandleren skal herefter sørge for, at alle uenigheder bliver afklaret, så I kan få en endelig bodeling effektueret. Hvis der er punkter, hvor det ikke er muligt at opnå enighed om, vil bobehandleren oplyse jer om, hvad bobehandlers holdning til uenigheden er. Dette kaldes en indstilling. Denne indstilling vil blive lagt til grund i bodelingen. Hvis en af jer ikke er enige i indstillingen, kan I herefter anlægge en retssag mod hinanden, hvorefter det er en dommer i Retten, som vil tage endeligt stilling til jeres stridspunkter, før jeres bodeling er endelig.

Hvis I er nået til et punkt, hvor det står klart, at I ikke selv kan finde en mindelig løsning, er det derfor anbefalelsesværdigt at anmode Skifteretten om hjælp. På den måde undgår I nemlig, at jeres bodeling går i hårdknude, da henholdsvis Skifteretten og en bobehandler vil sørge for sagens fremdrift, så I hurtigst muligt står med en endelig bodeling.

Omkostninger ved bobehandler

Udgifterne til en bobehandler-sag afhænger af, om du opfylder betingelserne for fri proces.

Hvis du ikke opfylder betingelserne for fri proces, skal du betale en retsafgift. Retsafgiften dækker over startgebyret på kr. 750,00 samt en yderligere skifteafgift på kr. 9.000,00, hvis den samlede bobeholdning overstiger kr. 1,5 mio. Din ægtefælle og dig skal som udgangspunkt betale halvdelen af retsafgiften hver.

Herudover skal du og din ægtefælle også betale bobehandlerens salær – som udgangspunkt med halvdelen hver. Det er Skifteretten der estimerer bobehandlerens salær ved sagens opstart, hvilket primært afhænger af, hvor stor jeres formue er, og hvor meget tid, bobehandleren forventes at skulle bruge på sagen.

Slutteligt kan der også være andre udgifter til bobehandlingen, såsom udgifter til en ejendomsmægler der skal vurdere jeres ejendom. Sådanne udgifter skal din ægtefælle og dig også som udgangspunkt betale med halvdelen hver.

Ved sagens opstart er det et krav, at du stiller sikkerhed for betaling af ovennævnte udgifter, hvis det er dig, som anmoder om, at sagen skal udleveres til en bobehandler. Det er Skifteretten der fastsætter beløbet for sikkerhedsstillelsen, hvilket typisk sker på det første vejledningsmøde i Skifteretten.

Fri proces ved bobehandling

Hvis du derimod opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, vil din andel af ovennævnte udgifter blive betalt af staten, ligesom du ikke skal stille sikkerhed. Dog skal du selv betale din andel af skifteafgiften, selvom du har fået fri proces.

Du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces i 2024, hvis din personlige indkomst maksimalt er 371.000 kr. (2024). Dette gælder, hvis du er enlig. Hvis du derimod har en samlever eller ny ægtefælle, må din og din ægtefælles/samlevers samlede personlige indkomst maksimalt være på 471.000 kr. (2024). For hvert hjemmeboende barn under 18 år, kan du lægge 64.000 kr. (2024) til. Ved vurderingen af din personlige indkomst i 2024, er det indkomstgrundlaget i din årsopgørelse for 2022, der som udgangspunkt lægges til grund.

Hvis du har en advokat i sagen, skal du selv afholde udgiften til advokaten. Dette gælder også, selvom du har fri proces. Der kan dog under visse omstændigheder være en mulighed for, at du kan få beskikket en advokat, hvorefter udgifterne til advokaten helt eller delvist afholdes af staten.

Har du spørgsmål til forløbet ved en bodeling?

Vi har stor erfaring med bobehandler-sager, ligesom vi har to autoriserede bobehandler hos os. Derfor står vi klar, hvis du har brug for hjælp i din bodelingssag. Du kan kontakte hos her for en gratis indledende drøftelse af din sag. Vi er en del af Advokatgruppen, som har rådgivet i forhold til skilsmisser siden 1987.