Børnebidrag

Det kan være vanskeligt at afgøre børnebidrag ved skilsmisse, eftersom der er mange beslutninger at tage under en skilsmisse. Som forældre har I en forsørgelsespligt over jeres umyndige børn. På siden her kan du læse mere om børnebidrag, og hvordan I skal forholde jer til dette.

Hvis I som forældre bor sammen, opfylder I begge denne forsørgelsespligt ved at betale alle løbende udgifter til børnenes forsørgelse.

Hvis I derimod ikke bor sammen længere, vil den forælder, som er samværsforælder i nogle tilfælde kunne blive pålagt at betale et børnebidrag til bopælsforælderen, som led i samværsforælderens forsørgelsespligt. Med andre ord er et børnebidrag et økonomisk bidrag, som samværsforælderen skal betale til bopælsforælderen, som så afholder alle udgifter til jeres barn. Samværsforælderen er derfor ikke forpligtet til at betale andre udgifter til barnet – udover udgifter til mad, oplevelser m.v. under samværet – hvis samværsforælderen betaler et børnebidrag. Derimod skal bopælsforælderen afholde alle udgifter til institution, alt tøj til barnet, medicin m.v.

Samværsforælderen er kun forpligtet til at betale et børnebidrag, hvis samværsforælderen ikke på anden måde opfylder sin forsørgelsespligt. Udgangspunktet er, at hvis der som minimum er en 8/6-samværsordning, så opfylder begge forældre sin forsørgelsespligt, idet begge forældre har børnene boende stort set lige meget. Omvendt er udgangspunktet derimod også, at samværsforælderen ikke overholder sin forsørgelsespligt, hvis der er en 9-5-samværsordning.  Disse udgangspunkter kan dog fraviges pga. konkrete omstændigheder.

Hvis I som forældre er enige om, at den ene af jer skal betale et børnebidrag til den anden, kan I selv indgå en aftale herom. Hvis I derimod ikke kan blive enige herom, kan I anmode Familieretshuset om at træffe afgørelse herom. Du kan læse mere om begge tilfælde nedenfor.

Ved enighed om børnebidrag:

Når I går fra hinanden, kan I selv indgå en aftale om børnebidrag, hvis I er enige om, hvorvidt samværsforælderen skal/ikke skal betale et børnebidrag til bopælsforælderen.

Ved enighed kan I med fordel udfylde Familieretshusets aftaleblanket herom, som I finder på Familieretshuset hjemmeside. Jeres aftale er gyldig, når den er underskrevet.

Når I indgår en aftale om børnebidrag, er det meget vigtigt, at I tager stilling til, hvordan aftalen kan ændres.

I kan enten vælge, at en børnebidragsaftale alene kan ændres, hvis

1) aftalen er åbenbart ubillig,
2) når forholdene væsentligt har forandret sig, eller
3) hvis aftalen strider mod barnets bedste.

Alternativt kan I kan vælge, at aftalen til enhver tid kan ændres efter ansøgning til Familieretshuset, hvorefter Familieretshuset kan fastsætte bidraget i henhold til lovgivningen og vejledningerne på området.

Sidstnævnte vil oftest være at foretrække, så ingen af jer er bundet udover, hvad Familieretshuset vil kunne fastsætte som et rimeligt børnebidrag, hvis I senere måtte fortryde jeres egen aftale.

Ved uenighed om børnebidrag:

Hvis I ikke kan blive enige om et børnebidrag, kan du som bopælsforælder ansøge om fastsættelse af et børnebidrag hos Familieretshuset.

Herudover kan du som bopælsforælder eller samværsforælder ansøge om en ændring af en allerede eksisterende aftale/afgørelse om børnebidrag.

Du skal ansøge om dette digitalt via Familieretshusets hjemmeside.

Familieretshuset kan herefter træffe afgørelse om børnebidragspligten samt bidragets størrelse. En afgørelse fra Familieretshuset kan påklages til Familieretten.

Når Familieretshuset træffer afgørelse om børnebidraget, lægges der vægt på, hvor meget barnet opholder sig hos henholdsvis bopæls- og samværsforælderen. Herudover lægges der vægt på, hvordan forældrene har fordelt udgifterne til barnet mellem sig pr. ansøgningstidspunktet.

Bidragets størrelse består af et grundbeløb samt et tillæg. Grundbeløbet er i år (2024) 16.440 kr. årligt, mens tillægget i år (2024) er 2.136 kr. årligt. Således udgør normalbidraget 18.576 kr. årligt eller 1.548 kr. pr. måned pr. barn i år 2024.

Dog kan der lægges et yderligere tillæg til bidraget, hvis den bidragsbetalende forælder har en årsindkomst der overstiger 570.000 kr. (2024). Dette tillæg afhænger dog også af, om den bidragsbetalende forælder har andre børn, som denne skal forsørge.

Du kan læse mere om retningslinjerne for fastsættelse af børnebidraget på Familieretshusets hjemmeside.

Har du brug for en advokat?

Du kan med fordel kontakte en advokat, hvis du ønsker rådgivning omkring, hvorvidt den aftale, du er ved at indgå, er rimelig, eller om aftalen skal justeres, inden du underskriver den.

Herudover kan du også med fordel opsøge juridisk rådgivning, inden du søger om et børnebidrag ved Familieretshuset, så din advokat kan rådgive dig om, hvorvidt du er berettiget til at modtage et børnebidrag ved skilsmisse.

Du skal som udgangspunkt selv afholde udgifter til advokatbistand under en sag vedrørende børnebidrag ved skilsmisse.

Hvis du har spørgsmål til børnebidrag, er du velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende drøftelse af din situation.